algoritmo [al-go-rìt-mo]
N M  S   -  plur. masch. algoritmi